İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

 

İşbu “İnternet Sitesi Ziyaretçi Aydınlatma Metni”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Samandıra Petrol A.Ş. (“Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz, 15 Temmuz Mah. Bahar Cad. No:43 Nurol Park Ofis J Blok K:14 No:91-92-93 Güneşli Bağcılar/İstanbul Türkiye adresinde mukim Samandıra Petrol A.Ş. Şirketi tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle, otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplanma Yöntemi, Hukuki Sebepleri ve Aktarım Yapılan Taraflar

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca Şirket internet sitesini ziyaretinize ilişkin trafik bilgilerinin kaydedilmesi ve saklanması, internet sitesine gerçekleştirilen ziyaretlere ve site kullanımına ilişkin istatiksel ölçümlerinin yapılması, ölçümler kapsamında internet sitemizin iyileştirilmesi, gerçekleştirdiğiniz ziyaretin size özelleştirilmesi ve kullanımınıza en uygun şekilde içeriklerin sunulması amaçlarıyla işlenebilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları ile kişisel veri kategorileri aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

Kişisel Veri Kategorisi

İşlem Güvenliği

Trafik Bilgisi (İnternet sitesi giriş-çıkış saatiniz, IP adresi bilginiz) 

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Şirket İş Süreçlerinin Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesi, Kanunlardan Kaynaklanan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Kanun Uyarınca Elde Edilen Kişisel Verilerin Kaydedilmesi ve Saklanması, Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Toplanma Yöntemi

İnternet  sitesine gerçekleştirilen ziyaretler vasıtasıyla temin edilmektedir.

Hukuki Sebebi

KVKK m. 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Yurt içi aktarım

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri İş Ortaklarına, Yetkili Kurum ve Kuruluşlara

Yurt dışı aktarım

Yurt dışına aktarım yapılmıyor.  

 

Kişisel Veri Kategorisi

İşlem Güvenliği

Çerez Kayıtları

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Şirkete Ait İnternet Sitesinin Ziyaret Edilmesi ile Toplanan Veriler Kapsamında Sitenin İyileştirilmesi, İnternet Sitesinin Çalışması Gibi Süreçlerin Yürütülmesi ile Ziyaretçinin Onayına İstinaden İstatistik Çerezleri Vasıtasıyla Ölçümlerin Yapılması

Toplanma Yöntemi

Web sitelerinin ziyaret edilmesi ve ayrıca kesin gerekli olmayan çerezler bakımından ziyaretçinin onayı vasıtasıyla elde edilmektedir.

Hukuki Sebebi

KVKK m. 5/1: Açık Rıza

KVKK m. 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası,

KVKK m. 5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yurt içi aktarım

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri İş Ortaklarına, Yetkili Kurum ve Kuruluşlara

Yurt dışı aktarım

Yurt dışına aktarım yapılmıyor

 

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin 15 Temmuz Mah. Bahar Cad. No:43 Nurol Park Ofis J Blok K:14 No:91-92-93 Güneşli Bağcılar/İstanbul Türkiye adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan samandirapetrol@hs01.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda info@istjet.com e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.